TCM218 FD แพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 3วัน 2คืน 7,900 บาท จาก กทม.เครื่องบิน

วันที่หนึ่ง : กทม.- สนามเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พระธาตุนภเมธนีและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โครงการหลวงอินทนนท์ ตลาดม้งผักผลไม้เมืองหนาว น้ำตกวชิรธาร 
04.00 น. : คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง โดยทีมงานสไมล์ไทยให้การต้อนรับ 
06.30 น. : คณะทัวร์ทุกท่านออกเดินทางเหินฟ้าสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3441
07.45 น. : ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ออกเดินทางสู่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่ สัมผัสแรกกับอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติสวยบนยอดดอยอินทนนท์ เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาจะเห็นต้นไม้ใส่เสื้อเกือบทุกต้นมีมอส เฟิร์น เกาะอยู่เต็มต้น ข้าวตอกฤาษีและนกหลากหลายพันธุ์ ชมพระธาตุนภเมธนีและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือ จากนั้นเที่ยวชมสวนผักเมืองหนาวมีผักผลไม้สด ๆ เย็นเจี๊ยบแบบไม่ต้องแช่เย็น เช่น สตรอว์เบอร์รี ลูกท้อสด ๆ จากไร่ 
11.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่โครงการหลวงอินทนนท์ ร้านอาหารบรรยากาศดี ชิมปลาเรนโบว์เทาว์ ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ที่ดอยอินทนนท์เท่านั้น จากนั้นเดินทางต่อไปยังน้ำตกวิชรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผ้าสูงที่ 80 เมตร ทิ้งตัวลงมาสู่พื้นเบื้องล่างละอองน้ำฟุ้งกระจายกระทบแสงแดดเป็นรุ้งหลากสี 
13.00 น. : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง เช็คอินเข้าพักที่ดอยอ่างขาง รับประทานอาหารเย็นบนดอยอ่างขาง (มื้อที่ 2) เดินเล่นสัมผัสอากาศหนาวบนดอยอ่างขางตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ดอยอ่างขาง จุดชมวิวขอบด้ง สวน80 สวนท้อ สวนบอนไซ สวนส้ม เชียงราย ดอยตุง แม่สาย
05.00 น. : เดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่บ้านขอบด้ง พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ชมจุดชมวิวกิ่วลม เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงามเที่ยวชม สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนท้อ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีความสวยงามไม่แพ้กัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากชาวบ้านท้องถิ่นได้ของคุณภาพท้องถิ่น โดยเพาะหน้าโครงการหลวงเกษตรจะมีเมี่ยน ม้ง กะเหรี่ยง นำสินค้าชนเผ่ามาจำหน่าย แวะไร่ส้ม ชิมส้มพันธุ์ดีจากไร่ ซื้อแพ็คเป็นของฝากสด ๆ จากไร่ 
12.00 น. : ลงจากดอยอ่างขาง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เดินทางต่อเที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ จากนั้นเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มีรูปปั้นเด็กเป็นตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้ เดินทางสู่ถึงอ.แม่สาย ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แล้วข้ามฝั่งไปพม่าที่อ.ท่าขี้เหล็ก มีสินค้าคุณภาพดีราคาถูก แวะชมและชิมสตรอว์เบอร์รี ซึ่งปลูกอยู่ในอ.แม่สาย จากนั้นเข้าพักที่แม่สายพร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : แม่สาย วัดป่าอาชาทอง ดอยแม่สลอง บ้านดำ เชียงราย กทม.
07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) และออกเดินทางท่องเที่ยววัดป่าอาชาทอง ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย นำทุกท่านทำบุญใส่บาตร ท่านพระครูบาเหนือชัยโฆษิโต หรือเป็นที่รู้จักดีว่า “พระขี่ม้า” ดำรงตำเเหน่งเป็นเจ้าอาวาส จากนั้นเดินทางต่อไปยังดอยแม่สลอง ซึ่งจะพบดอกซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชิมชาคุณภาพดี ชาอู่หลงที่ไร่ชา101 จากนั้นเดินทางเข้าเคารพสุสานนายพลต้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สลอง จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้างไกล จากนั้นเดินทางขึ้นยอดดอยแม่สลอง นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง ชิมชา ซื้อหาของฝากที่ดอยแม่สลอง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) และหลังอาหารนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางต่อไปยังบ้านดำ ซึ่งภายในบริเวณบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย โดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลัง ที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งบ้านเหล่านี้ไม่ได้สร้างไว้สำหรับอยู่อาศัยแต่สร้างไว้สำหรับเก็บสิ่งของสะสมต่าง ๆ ของอาจารย์ถวัลย์ จากนั้นเดินทางแวะซื้อของฝากจากเชียงราย และนำคณะเดินทางสู่สนามบินเชียงราย 
16.15 น. : คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่กทม. จากสนามบินเชียงรายโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3208
17.35 น. : ถึงกทม. ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์

อัตรานี้รวม :
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
รถตู้ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
ค่าที่พัก 2 คืน ที่ดอยอ่างขาง ที่แม่สาย 
ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,510