CR3 ทัวร์เชียงราย ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาน 2วัน 1คืน 4,500 บาทจาก กทม. รถตู้

วันแรก กรุงเทพ - เชียงราย

16.30 น. นัดพบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามกับ ม.หอการค้าไทย

17.00 น. มุ้งหน้าสู่เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP COMMUTER รุ่นใหม่

วันที่สอง พระตำหนักดอยตุง - ดอยแม่สลอง - นางพญาเสือโคร่ง - ไร่ชา101 - สุสานนายพลต้วน - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี - วัดร่องขุ่น - ขันโตก - ไนท์บาซาร์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมทำธุระส่วนตัวและบริการอาหารเช้า (มื้อที่1)

09.00 น.เที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง เป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่เคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงามและสามารถชมความสวยงามของพระตำหนักดอยตุงได้โดยรอบ จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มี รูปปั้นเด็ก หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ครัวพระตำหนักดอยตุง ที่นี่จะนำผักสดๆจากโครงการหลวงมาปรุง ผักที่นี่ไร้สารพิษ มีกุ๊กฝีมือดีบริการยอด (มื้อที่2) 

13.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง ซึ่งจะพบกับ ดอกซากูระหรือนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชิมชาคุณภาพดีชาอู่หลงที่ ไร่ชา101 จากนั้นเดินทางเคารพสุสานนายพลต้วนผู้พัฒนาดอยแม่สลองจุดนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้าวไกล จากนั้นเดินทางขึ้นยอดดอยแม่สลองนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครทราสฤตมหาสันติศีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง

15.00 น. มุงหน้าสู่เชียงราย เดินทางถึง วัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านสะบันงา ขันโตก (มื้อที่3) พร้อมโชว์การแสดง เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินเล่นถนนคนเดินหรือไนท์บาซาร์ เชียงราย

วันที่สาม ดอยอ่างขาง - เกษตรโครงการหลวง - สวน80สวนกุหลาบอังกฤษ - สวนบอนไซ

05.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ ดอยอ่างขาง พร้อมรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (มื้อที่4)

08.00 น. เปลี่ยนรถท้อนถิ่นขึ้นดอยอ่างขางแวะชม จุดชมวิวกิ่วลม เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม

10.00 น. เที่ยวชม สวน80สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาวสวนไม้ดอกไม้ประดับซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีความสวมไม่แพ้กัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากชาวบ้านท้องถิ่น ได้ของคุณท้องถิ่นจริงๆ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่5) ที่ร้านอาหารบนดอนอ่างขางสุดโรแมนติกจริงๆ ร้านนี้นำเอาผลไม้สดๆมาปรุงอร่อยสมราคา

13.00 น. ลงจากดอยอ่างขางและรับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง) แล้วมุ่งหน้ากับกทม.

วันที่สี่

05.00 น. เดินทางโดยรถตู้ (ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมความประทับ

ราคาท่านละ 4,500 บาท เริ่มต้นที่ 10 ท่าน

อัตรานี้รวม

ค่าที่พัก 1 คืน

ค่าอาหาร 4 มื้อ

ค่ายานพาหนะ

ค่าธรรมเนียมสถานที่เข้าชม ตามที่ระบุ

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

Visitors: 1,533