CR3A ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ 2วัน 1คืน 3500 บาท รับสนามบินเชียงราย รถตู้

วันที่แรก พระตำหนักดอยตุง - ดอยแม่สลอง - นางพญาเสือโคร่ง - ไร่ชา101 - สุสานนายพลต้วน - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี - วัดร่องขุ่น - ขันโตก - ไนท์บาซาร์
++.00 น. รอรับคณะที่สนามบินจากนั้นมุ่งหน้าสู่พระตำหนักดอยตุง 
10.35 น.เที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง เป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่เคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงามและสามารถชมความสวยงามของพระตำหนักดอยตุงได้โดยรอบ จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มี รูปปั้นเด็ก หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ครัวพระตำหนักดอยตุง ที่นี่จะนำผักสดๆจากโครงการหลวงมาปรุง ผักที่นี่ไร้สารพิษ มีกุ๊กฝีมือดีบริการยอด (มื้อที่1) 
13.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง ซึ่งจะพบกับ ดอกซากูระหรือนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชิมชาคุณภาพดีชาอู่หลงที่ ไร่ชา101 จากนั้นเดินทางเคารพสุสานนายพลต้วนผู้พัฒนาดอยแม่สลองจุดนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้าวไกล จากนั้นเดินทางขึ้นยอดดอยแม่สลองนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครทราสฤตมหาสันติศีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง
15.00 น. มุงหน้าสู่เชียงราย เดินทางถึง วัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านสะบันงา ขันโตก (มื้อที่2) พร้อมโชว์การแสดง เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินเล่นถนนคนเดินหรือไนท์บาซาร์ เชียงราย
วันที่สอง ดอยอ่างขาง - เกษตรโครงการหลวง - สวน80สวนกุหลาบอังกฤษ - สวนบอนไซ
05.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ ดอยอ่างขาง พร้อมรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (มื้อที่3)
08.00 น. เปลี่ยนรถท้อนถิ่นขึ้นดอยอ่างขางแวะชม จุดชมวิวกิ่วลม เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม
10.00 น. เที่ยวชม สวน80สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาวสวนไม้ดอกไม้ประดับซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีความสวมไม่แพ้กัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากชาวบ้านท้องถิ่น ได้ของคุณท้องถิ่นจริงๆ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง สุดโรแมนติกจริงๆร้านนี้นำเอาผักผลไม้สดๆมาปรุงอร่อยสมราคา 
13.00 น. ลงจากดอยอ่างขาง มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่
19.00 น. ส่งคณะที่สนามบินเชียงใหม่ 
อัตรานี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่าอาหาร 4 มื้อ
ค่ายานพาหนะ
ค่าธรรมเนียมสถานที่เข้าชม ตามที่ระบุ
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,534