CR5A ทัวร์เชียงราย ดอยตุง 2วัน 1คืน 2700 บาท รับสนามบินเชียยงราย รถตู้

วันแรก ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย สะบันงา ขันโตก
++.++ น. รอรับคณะที่สนามบิน
10.35 น. เที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็กย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมสมัย ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ จากนั้นเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่การประดับดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มี รูปปั้นเด็กตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นในสวนแห่งนี้
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน กุ๊กฝีมือดี บริการยอดเยี่ยมที่อำเภอแม่สาย (มื้อที่ 1)
13.00 น. ถึงอำเภอ แม่สายช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แล้วข้ามฝั่งไปพม่าที่ อ. ท่าขี้เหล็ก มีสินค้าคุณภาพดีราคาถูก แวะชมและชิม สตอเบอรี่ซึ่งปลูกอยู่ในอำเภอแม่สาย
14.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เชียงราย เดินทางเข้าสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
17.00 น. เข้าที่พักที่โรงแรมตัวเมืองเชียงราย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้านสะบันงา ขันโตก (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินเล่นถนนคนเดินตามอัธยาศัย หรือไนท์พลาซ่าเชียงราย

วันที่สอง วัดพระแก้ว วัดร่องขุ่น วัดห้วยปลากั้ง พิพิธภัณฑ์บ้านดำนาแล ดอยแม่สลอง ดอกซากุระ ชาอู่หลงที่ไร่ชา101 สุสายนายพลต้วน พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนรถ (มื้อที่ 3) ดอยแม่สลอง ซึ่งจะพบ ดอกซากูระ หรือ นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชิมชาคุณภาพดี ชาอู่หลงที่ไร่ชา101 จากนั้นเดินทางเข้าเคารพ สุสานนายพลต้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สลอง จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้างไกล จากนั้น เดินทางขึ้นยอดดอยแม่สอง นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4 ) หลังจากนั้นนมัสกสรพระแก้วที่ วัดพระแก้ว
13.00 น. เที่ยวชมวัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในฤดูหนาวช่วงยามเช้าวัดนี้จะถูกปกคลุมด้วยหมอกสวยงาม
14.00 น. นมัสการพระ วัดห้วยปลากั้ง วัดที่เก่าแก่ ได้รับการกล่าวขานจากผู้ที่มีความศรัทธา ว่าเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมากมาย
15.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ นาแล สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห้งชาติ ด้านจิตกรรม ชมศิลปะการสร้างแบบล้านนา โดยภายในจะมีโทนสีเป็นสีดำทั้งหมด 
18.00 น. ส่งคณะที่สนามบินเชียงราย

อัตรานี้รวม
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหาร 4 มื้อ
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่เข้าชม ตามที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,534