KK210 ทัวร์เขาค้อ ทัวร์เชียงคานราคาถูก 2วัน 1คืน 3200 บาทจากกทม. ท่องเที่ยวเชียงคาน โปรแกรมทัวร์เขาค้อ แพคเกจทัวร์เชียงคาน

วันแรก กทม. เลย
20.00น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า 
20.30น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางออกสู่ จ.เลย 

วันที่สอง ภูเรือ วัดเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย ถนนคนเดินเชียงคาน 
04.30น. นำคณะทัวร์ทุกท่านตื่นเช้าเพื่อเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
05.30น. เดินทางถึงภูเรือชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าที่สวยงาม ชมผาโหลนน้อยชมสวนหินพาลี ซึ่งหินรุปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเตา ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโซ 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อเช้า) 
08.00น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมายัง วัดเนรมิตวิปัสสนา เป็นวัดที่มีอุโบสถทำด้วยศิลาแลง ภายในอุโบสถยังเป็นท่ประดิษฐ์สถานของพระพุทธชินราชจำลอง โดยด้านหน้าหลังอุโบสถยังเป็นที่เก็บสังขารของเจ้าอาวาสที่สร้างอุโบสถหลังนี้ หลังจากนั้นมาที่ พระธาตุศรีสองรักซึ่งเป็นพระธาตุที่สร้างโดย สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึ่งสร้างในสมัยที่พม่าเรืองอำนาจเพื่อเป็นสักขีพยานจะไม่กล้าลุกล้ำดินแดนต่อกันและร่วมกันช่วยปกป้องบ้านเมืองของตน ท่านใดที่เดินทางไปพระธาตุสีสองรักไม่ควรใส่เส้อผ้าสีแดงหรือนำเครื่องไหว้ที่มีสีแดงไปบูชาเพราะมีความเชื่อว่า สีแดงเปรียบเสมือนเลือดเนื้อของการต่อสู้
10.00น. เดินทางไปยังไร่ทีเอสเอให้คณะทัวณ์ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้นานาชนิดหลากหลายพันธุ์สีสันสวยงามและยังมีมุมสวยๆ ให้คณะทัวร์ทุกท่าได้ถ่ายรูปนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์พืชผักจำหน่ายในราคาพิเศษให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อมากมาย
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
13.00น. เดินทางไปยังวัดโพนชัย หรือพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอด่านซ้าย ถูกสร้างขึ้นพร้อมพระฑธาตุศรีสองรักประเพณีสำคัญของวัดโพนชัย คืองานบุญหลวงงานนี้จะมีผีตาโขนออกเดินขบวนกันเป็นประเพณีชื่อดังของอำเภอด่านซ้ายและนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางต่อไปยังท่าลี่ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะชมตลาดการค้าชายแดน จากนั้นแวะนมัสการพระธาตุสัจจะและกลับเข้าสู่เมืองเชียงคาน
16.00น. เดินทางถึงเชียงคานเช็คอินเข้าที่พักเชียงตานเกสเฮาส์ พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านใดจะเช่าจักรยานปั่นในตัวเมืองเชียงคาน
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3 ) หลังจากนั้นให้คณะทัวร์ทุกท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินเชียงคานและถ่ายรูปบนนยากาศถนนคนเดินที่เชียงคาน

วันที่สาม ภูทอก ตักบาตรข้าวเหนียว ล่องเรือแก่งคดคู้
05.00น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูทอกซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมพระอาทิตย์ได้อย่างสวยงาม พร้อมกับทะเลหมอก
06.00น. เดินทางลงจากภูทอกพาคณะทัวร์ทุกท่านตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณถนนคนเดินของเชียงคาน (ค่ากระติ๊บข้าวเหนียวลูกค้าจ่ายเอง )
08.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) 
09.00น. นำคณะทัวร์ทุกท่านล่องเรือแม่น้ำโขงชมบรรยากาศไทยลาวไปยังแก่งคดคู้ไปคู้มา สาเหตุที่เรียกว่าแก่งคดคู้เพราะลักษณะน้ำของที่นี่เวลากระทบกับหินจะมีลักษณะคู้ไปคู้มาและขึ้นจากเรือเพื่อซื้อของฝากบรเวณแก่งคดคู้ ของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ มะพร้าวแก้ว ที่มีรสชาติหวาน มัน นุ่ม นิ่ม มีเกรดเอและเกนดบีให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อและเที่ยว ภูผาแบนและนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทประดิษบ์สถานอยู่
12.00.น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่5 )
13.00น. มุ่งหน้าสู่เขาค้อ เพชรบูรณ์ พระตำหนักเขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ชมทัศนียภาพแห่งทะเลภูเขาสัมผัสลมหนาว ดินแดนสายหมอก
18.00น. เข้าที่พัก เขาค้อ พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6)

วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดชมวิวภูหมันขาว ผาชูธง ลานหินแตก ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูทับเบิก ชมไร่กระหล่ำยักษ์ ทัศนียภาพแห่งภูทับเบิก
05.00น. มุ่งหน้าสู่ภูทับเบิก จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์เที่ยวชมไร่กะหล่ำยักษ์ที่ใหญ่ที่ในประเทศไทย
07.00น. รับประทานอาหารมื้อเช้า (มื้อที่7)
09.00น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชมทัศนียภาพที่จุดชมวิวภูหมันขาวเป็นจุดสูงสุดของอุทยาน เที่ยวชมผาชูธง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล เที่ยวชมลานหินแตก ลานหินปุ่ม 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่8) 
13.00น. แวะซื้อของฝาก ส้มเขียวหวานแห่งแรกและผลไม้หลากหลายชนิด อีกทั้งปลาหลายชนิดต่างๆที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือน
21.00น. เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการท่านละ  3200บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม 
- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง 
- ค่าอาหารกลางวัน 8 มื้อ 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- ค่าที่พักจำนวน 2 คืน
Visitors: 1,533