KK211 แพ็กเกจทัวร์เขาค้อ เที่ยวภูทับเบิก 3 วัน 2 คืน 4,500 บาท จาก กทม.ท่องเที่ยวเขาค้าเที่ยวพระพุทธชินราช ทัวร์ภูทับเบิกเข้าค้อราคาถูก

วันแรก กรุงเทพฯ - เขาค้อ - พระบรมสารีริกธาตุ - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อฐานอิทธิ
05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
05.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาต้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
13.00 น. หลังจากนั้นนำคณะทัวร์เดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ เที่ยวชมพระตำหนักเขาค้อโดยตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเล1,100 เมตร พาคณะทัวร์ทุกท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และชมทะเลภูเขาสลับซับซ้อน ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชมฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใช้ในสมัยนั้น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
20.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติภูทับเบิก - ชมไร่กะหล่ำยักษ์ - ทัศนียภาพภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - จุดชมวิวภูหมันขาว - ผาชูธง - ลานหินแตก - ลานหินปุ่ม
05.00 น. มุ่งหน้าสู่ภูทับเบิก จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติป่ไม้อุดมสมบูรณ์เที่ยวชมไร่กะหล่ำยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)
09.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูหินน่องกล้า ชมทัศนียภาพที่จุดชมวิวภูหมันขาวเป็นจุดสูงสุดของอุทยาน เที่ยวชมผาชูธง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล เที่ยวชมลานหินแตกลานหินปุ่ม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) จากนั้นแวะซื้อของฝากชาวเขา เช่น ผัก ผลไม้
15.00 น. หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับมายังเขาค้อ
16.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
วันที่สาม น้ำตกศรีดิษฐ์ - ไร่บีเอ็น - พระพุทธชินราช 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) 
08.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังน้ำตกศรีดิษฐ์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดฤดูกาลน้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้นใหญ่ มีน้ำตกตลอดทั้งปีให้คณะทัวร์ทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
09.30 น. หลักจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางต่อมายัง ไร่บีเอ็น คณะทัวร์ทุกท่านจะได้เที่ยวชมผลไม้เมืองหนาว หรือเลือกซื้อพืชผลไม้เหล่านี้ เป็นของฝากติดมือ ที่ระลึกจากเขาค้อ 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)
13.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนมัสการ พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาที่สุดในประเทศไทย และได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลก 
15.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่ กทม.
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)
20.00 น. เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการท่านละ
อัตรานี้รวม
- ค่ายานพาหนะในการเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน 7 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ( เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าที่พักจำนวน 2 คืน
Visitors: 1,533