KB111 ทัวร์กระบี่ ราคาถูก 2วัน 1คืน 4,900 บาท จาก กทม. รถบัส

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ กระบี่

17.30 น. พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม. หอการค้า โดยมีทีมงานรอให้บริการอำนวยความสะดวก

18.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.กระบี่ โดยรถบัส


วันที่สอง ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะพีพี อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ

06.30 น. ฟ้าสางที่ จ. กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

08.00 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารานำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen)ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาวน้ำทะเลใส ชมความสวยงามของอ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่เกาะพีพี (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนเล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร ดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่เกาะไม้ไผ่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมสุสานหอย 45 ล้านปี

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย


วันที่สาม หาดปากเมง เกาะกระดาน ถ้ำมรกต  เกาะเชือก  เกาะม้า

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง 

09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางกลับกทม 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น คณะทัวร์จ่ายเอง ซื้อของฝากเค้กเมืองตรัง 

19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 


วันที่สี่ กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน


ราคา 4,900 บาท


อัตรานี้รวม

- ค่ารถ

- ค่าที่พัก 1 คืน (พักโรงแรม 1 คืน ตามรายกการระบุ)

- ค่าอาหาร 5 มื้อ

- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

Visitors: 1,533