KB220 ทัวร์กระบี่ ราคาถูก 2วัน 1คืน 5,200 บาท จาก กทม. รถตู้

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - กระบี่

18.30 น. พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ ด้วยรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด


วันที่สอง กระบี่  - ทะเลแหวก - อ่าวพระนาง-เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะทับ-เกาะหม้อ - สุราษฎร์ธานี

06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen) ชม อ่าวพระนาง เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เดินทางต่อไปยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าที่พัก วันนี้นอนแพ สัมผัสบรรยากาศความร่มเย็นของสายน้ำ และขุนเขา ที่ขนานนามให้เป็น กุ้ยหลินเมืองไทย

19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย กับบรรยากาศ


วันที่สาม ล่องเรือชมกุ้ยหลิน - อ.ไชยา สวนโมกขพลาราม  - โคออป - กรุงเทพฯ

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม( มื้อที่ 4 )หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ยังอุทยานแห่งชาติเขาชม เสาหินกลางน้ำ และภูมิประเทศที่สวย จนได้รับการขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ล่องเรือ พร้อมกับถ่ายรูปสวยๆจากธรรมชาติ สัมผัสกับกุ้ยหลินเมืองไทย

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางไปที่ อ.ไชยา นำท่านเข้าชมสวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เหตุที่ตั้งชื่อ สวนโมกขพลาราม เพราะ มี ต้นโมก และ ต้นพลา ขึ้นอยู่ทั่วไป จึงคิดนำคำทั้งสองมาต่อเติมขึ้นใหม่ ให้มีความหมายใน ทางธรรม จึงเกิดคำว่า สวนโมกขพลาราม อันหมายถึง สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นทุกข์ ขึ้นในโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานั่นเองครับ

แวะช๊อปปิ๊งซื้อของฝากที่ โคออป ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้ที่สัญจรขึ้นล่องใต้เป็นอย่างดี ให้เวลาซื้อของฝาก เหมาะสมแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00น. แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง


วันที่สี่ กรุงเทพฯ

04.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ


อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP COMMUTER

- ค่าที่พัก 1 คืน (พักโรงแรม 1 คืน ตามรายการระบุ)

- ค่าอาหาร 5 มื้อ

- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

Visitors: 1,533