KC210 ทัวร์เกาะช้าง ราคาถูก 2วัน 1คืน 2,950 บาท จาก กทม. รถตู้

วันแรก กทม.เกาะช้าง เกาะหยวก เกาะมันกอก
01.00 น. รับคณทัวร์ทุกท่านที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
03.30 น.  คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสุ่ จ.ตราด
07.00 น. พาคณะทัวร์ทุกท่านรับประทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ (มื้อที่ 1)
09.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงยังที่ ท่าเรือเฟอรี ข้ามฟากสู่ เกาะช้าง ระหว่างอยู่บนเรือสามารถเห็นเกาะช้างได้กว้างไกล และใหญ่สมชื่อเกาะช้างจริงๆ ระดับความปลอดภัยของท่าเรือข้ามฟากแห่งนี้อยู่ระดับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ นำท่านไปสักการะ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นแวะ จุดชมวิวเหนือหาดทรายขาว ถึงที่พักเช็คอินเข้าที่พัก
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
12.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือไปดำน้ำตื้นที่ เกาะหยวก เกาะมันนอก เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด
18.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังรับประทานอาหารท่านใดประสงค์ออกมาชมบรรยากาศบนเกาะช้าง ชิมโรตีบนเกาะช้าง หรือจะหารร้านนั่งฟังเพลงตามอัธยาศัย

วันที่สอง น้ำตกคลองพลู กทม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู 
12.00 น. กลับที่รีสอร์ทพร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00 น. เดินทางออกจากเกาะช้างโดยเรือเฟอรี่เกาะช้างข้ามฟาก ก่อนกลับยกมือขวาแล้วสะบัดมือเล็กน้อย พร้อมถ่ายรูปและกล่าว สวัสดีพบกันใหม่เกาะช้าง
20.00 น. เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการท่านละ 2,950 บาท

อัตรานี้รวม 
- ค่ารถยานพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 1 คืน 
- ค่าเรือเฟอรีข้ามฟากไปกลับ 
- ค่ารถโดยสารรับส่งระหว่างท่าเรือรีสอร์ท 
- ค่าเรือนำเที่ยวเหมาลำ ดำน้ำ และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น 
- ค่าประกันชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
Visitors: 1,533