MY5FD แพคเกจทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน 9,500 บาท จากกทม. โดยเครื่องบิน

วันแรก กรุงเทพ–มัณฑะเลย์สะพานไม้อูเบงทะเลสาบคองตามันพระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังไม้สักชเวนานจองวัดกุโสดอเขามัณฑะเลย์ 
08.30  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 แถว 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
10.50  ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 2760 
12.15  เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่1นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอมรปุระ
จากนั้นนำท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ้าอิระวดีเจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่นํ้าชมสะพานไม้อูเบ็ง 
สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจีซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกามนำท่านไปพระราชวังไม้สักชเวนานจองวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง
งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆเข้าชมวัดกุโสดอซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า"หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก"นำท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill 
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ 
19.00  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อที่2 จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่พักที่ Queen Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย์ (หรือเทียบเท่า) ระดับ 3 ดาว

วันที่สอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณีเมืองมิงกุนหมู่บ้านมิงกุนเจดีย์มิงกุนระฆังมิงกุนพระราชวังมัณฑะเลย์
04.00 จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า ''พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม''เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา 
ซึ่งมีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 3 นำท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น''กึ่งบ้านกึ่งแพ''
เนื่องจากระดับน้ำอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลากระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้งกว่า 10 เมตรชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพคือถ้าน้ำขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ำ 
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำในชีวิตประจำวัน นำท่านชม เจดีย์มิงกุน หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่4 นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่ 5 จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่พักที่ Queen Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย์ (หรือเทียบเท่า) ระดับ 3 ดาว

วันที่สาม มัณฑะเลย์กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่6
08.30 น.หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.50 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2761
15.15 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ 

แพ็คเก็จนี้รวม
ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
ค่ารถท้องถิ่น
ค่าอาหาร 6 มื้อ 
ค่าที่พัก 2 คืน 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ( รวม VATเรียบร้อยแล้ว ) 
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม์
ค่าทำวีซ่าเข้าพม่า
Visitors: 1,533