LE120 ทัวร์เกาหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ 3วัน 2คืน 6,700 บาท จาก กทม.


วันแรก  กรุงเทพ สตูล

18.30 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบ

19.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบารา

วันที่สอง ปากบารา - ตะรุเตา - เกาะไข่ หลีเป๊ะ

07.30 น. บริการอาหารเช้า ติ่มซำ ข้าวต้ม เค้กเมืองตรัง

10.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

11.00 น. นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่เกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ถ่ายรูปจนจุใจ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ

12.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวัน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเล (เผ่าอุรักลาโว้ย) จากนั้นนำคณะเดินเล่น walking streetหลีเป๊ะ

17.30 น. นำท่นเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าที่หาดซันเซ็ท

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หินซ้อน เกาะดง อ่าวไผ่ เกาะลองกวย - หาดทรายขาว เกาะราวีเกาะหินงามร่องน้ำจาบัง - เกาะอาดัง

07.00 น. บริการอาหารเช้า รีสอร์ท

08.00 น. นำท่านเดินลงเรือหางยาว เตรียมออกเดินทางสู่เกาะดง - หินซ้อน ชมปฎิมกรรมหินและดำผิวน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ 

10.30 น. เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่เกาะลองกวย อิสระกับการเล่นน้ำชมปลานานชนิด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะลองกวย

13.00 น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาวเกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหาดพร้อมกับชมปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และโลกใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามัน ที่ร่องน้ำจาบัง 

16.30 น. จากนั้นนำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพอย่างจุใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักMountain Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น 

**โปรแกรมวันนี้อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามตามความเหมาะสมของน้ำทะเล**

วันที่ สี่ หลีเป๊ะ - ปากบารา

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท

08.00 น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะ

09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเที่ยบเรือปากบารา

10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ

17.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย (คณะทัวร์จ่ายเอง)

24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

แพ็คเก็จนี้รวม

- ค่ารถรถบัสปรับอากาศและค่าเรือ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าที่พัก 2 คืน 

- ค่าอาหาร 8 มื้อ 

- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว

- รวมค่ามัคคุเทศก์

- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์) 

Visitors: 1,510