LE220FD ทัวร์เกาหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา 3วัน 2คืน 9,900 บาท เครื่องบิน


วันแรก  หาดใหญ่ ปากบารา ตะรุเตา เกาะไข่ หลีเป๊ะ
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง โดยทีมงานสไมล์ไทยให้การต้อนรับ
06.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านออกเดินทางเหิรฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
08.00 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่โดยมีทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านออกเดินทางไปท่าเทียบเรือปากบารา
10.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.00 น. นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่เกาะตะรุเตาหลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ถ่ายรูปจนจุใจ จากนั้นเดินต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ
12.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวัน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่าแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเล (เผ่าอุรักลาโว้ย) จากนั้นนำคณะเดินเล่น walking streetหลีเป๊ะ
17.30 น. นำท่านเดินไปชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ที่ หาดซันเซ็ท
18.30 น. บริการอาหารเย็น ที่รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง หินซ้อน เกาะดง อ่าวไผ่ เกาะลองกวย หาดทรายขาว เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า รีสอร์ท
08.00 น. นำท่านเดินลงเรือหางยาว เตรียมออกเดินทางสู่เกาะดง - หินซ้อน ชมปฎิมกรรมหินและดำผิวน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ
10.30 น. เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่เกาะลองกวย อิสระกับการเล่นน้ำชมปลานานาชนิด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะลองกวย
13.00 น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาวเกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหาดพร้อมกับชมปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และโลกใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามัน ที่ร่องน้ำจาบัง 
16.30 น. จากนั้นนำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพอย่างจุใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักMountain Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น 
** โปรแกรมวันนี้อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามตามความเหมาะสมของน้ำทะเล **
วันที่สาม หลีเป๊ะ ปากบารา
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.00 น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะ
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบาราจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ
12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง
13.00 น. เดินทางกลับสนามบินหาดใหญ่
17.20 น. นำคณะเช็คอินที่สนามบินหาดใหญ่
17.40 น. คณะทัวร์เดินทางเหิรฟ้ากลับสู่ กทม. จากสนามบินหาดใหญ่โดยสายการบินแอร์เอเชีย
19.05 น. ถึง กทม. ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
ราคา 9,900 บาท
 
 
แพ็คเก็จนี้รวม
- ค่ารถ รถตู้ปรับอากาศค่าเรือและตั๋วเครื่องบิน นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าที่พัก 2 คืน 
- ค่าอาหาร 8 มื้อ 
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์) 
Visitors: 1,510