VN003 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง 3วัน 2คืน 10,500บาท จากกทม. โดยแอร์เอเชีย

วันที่หนึ่ง   กทม. สนามบินดานัง  นครเว้  เจดีย์วัดเทียนมู่  พระราชวังไดโนย  ตลาดดองบา ล่องเรือมังกร
04.30 น.ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่สนามบินดอนเมือง ที่เค้าเตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย อาคาร 1 ประตู 1 ออกเดินทางสู่นครดานังเที่ยวบินที่ FD634
07.25 น.พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่1) บนเครื่อง และ ถึงสนามบินดานัง จากนั้นนำท่านทำธุระส่วนตัวแล้วเดินทางต่อสู่นครเว้  
12.00 น.บริการอาหารมื้อกลางวัน ระหว่างทาง (มื้อที่1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เจดีย์วัดเทียนมู่ ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนาน มีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์  ชม พระราชวังไดโนย พระราชวังเก่าของเมืองเว้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดใหญ่ ที่ ตลาดดองบา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบบจุใจ 
ช่วงเย็นบริการอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่2) จากนั้นนำคณะ ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอมหรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮืองชมการแสดงและการบรรเลงเพลง และโชว์วัฒนธรรมพื้นเมืองพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีเมืองเว้ตามสะดวก
วันที่สอง  เว้ หาดลังโค บาน่าฮิลล์ สวนสนุก สวนดอกไม้ สะพานมือสีทอง ดานัง
 07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ดานัง ไปเทือกเขาบาน่าฮิลล์ 
12.00 น.ระหว่างทาง บริการอาหารมื้อกลางวัน ระหว่างทาง(มื้อที่ 4)  ที่หาดลังโคจากนั้นนำท่านขึ้นสู่เทือก บาน่าฮิลล์ โดยนั่งกระเช้าเคเบิล ที่มีความยาวและสูงที่สุดในโลก  ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ วิวทิวทัศน์อันสวยงาม  จากนั้น ให้ท่านได้อิสระกับสวนสนุกพบกับเครื่องเล่นต่างๆมากมาย ตามอัธยาศัย ที่ท้าทายหลังจากนั้นเดินชมสวนดอกไม้ ฝรั่งเศสเมืองหนาว ถ่ายรูปที่ระลึกกับสะพานสีทองขนาดใหญ่ เก็บภาพความประทับใจแบบมิรู้ลืม  สมควรแก่เวลา  นำท่านลงจากบาน่าฮิลล์ แล้วเดินทางสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดหลินอึ้ง พร้อมนำท่านชมสะพานมังกรแห่งดานังหลังจากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่5) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่เมืองดานัง
วันที่สาม  ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านฮอยอัน วัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณ  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน สนามบินดานัง
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6) กับบรรยากาศเมืองดานัง หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ฮอยอันเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำคณะสัมผัสการล่องเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน โดยจะมีชาวบ้านร้องเพลงพื้นเมืองท้องถิ่นระหว่างทาง ชมหมูบ้าน ฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสาน งดงามจริงๆ จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลก ได้เวลาอันสมควร พร้อมส่งคณะทัวร์กลับ ที่สนามบินดานัง จากนั้นนำคณะเช็คอิน เดินทางกลับโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียพร้อม ความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ราคาท่าละ 10,500 บาท
 
อัตราค่าบริการ
-ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
-ค่ารถปรับอากาศ
-ที่ค่าพัก 2 คืน
-ค่าอาหาร 6 มื้อ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงค่าเรือล่องแม่น้ำหอม
-ค่ากระเช้าบาน่าฮิลล์ 
-ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
-ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยวเวียดนาม
 
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
-ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว
-ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ
 
Visitors: 1,499