VNT008 ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวโฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 3วัน 2 คืน 8,900 บาท

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์- ไนท์มาร์เก็ตดาลัด เมืองดาลัด
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ  จากนั้นนำท่านเช็คอิน ที่สายการบินแอร์เอเชีย
07.40 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ เที่ยวบิน FD656
09.15 น. ถึงสนามบินโฮจิมินห์ ผ่านด่าน ตม. เรียบร้อย หลังจากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด  
พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ระหว่างทาง ถึงดาลัดช่วงเย็น นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่2) จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางคืนที่ดาลัด (Night Market Dalat) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 : กระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม –สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ำตกดาตัลลา มุ่ยเน่ ทะเลทรายขาว-แดง
07.00 บริการอาหารเช้า(มื้อที่3)นั้นเดินทาง สู่ กระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด จากที่สูงขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่นอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในเงียบสงบ และบริเวณรอบๆวัดจะมีสวนดอกไม้ประดับนานาๆพันธ์ เดินทางสู่น้ำตกดาตันลา เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม นำคณะทัวร์ทุกท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบาย หลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังบ๋าวได๋ พระราชวังฤดูร้อน อยู่นอกเมืองดาลัด เป็นพระราชวังกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยภายในเป็นห้องจัดแสดงของกษัตริย์เวียดนาม บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ระหว่างทางมามุ่ยเน่ ถึงมุ่ยเน่ช่วงเย็น 
นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาวกองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าหมืนทะเลทรายซาฮารา ถ่ายรุปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดงที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู่ซุนเทียน มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผี หรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย
จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่5) และเช็คอินเข้าที่พักที่มุ่ยเน่
 
 
วันที่ 3 : มุ่ยเน่ ลำธารนางฟ้า โฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์กลาง กทม.
07.00 บริการอาหารเช้า(มื้อที่6)นั้นเดินทางชม ลำธารนางฟ้า ลำธารเล็กๆ หรือแกรนด์แคนยอนของเวียดนาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7) ระหว่างทาง ถึงโฮจิมินห์  หลังอาหารนำท่าน เที่ยวชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดัมโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ชมไปรษณีย์กลาง เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น (เฝอเวียดนาม มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเช็คอินที่สนามบินโฮจิมินห์
21.35 น. ออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD659
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
 
 
 
ค่าบริการนี้รวม     
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน 
- ค่าอาหาร
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- มัคคุเทศก์
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ - ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปวันละ 150/คน /วัน = 450 บาท/คน  
 
 
เอกสารสำคัญ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
: อุณหภูมิ อุณหภูมิ ประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส 
: เวลา เวลาในเวียดนามใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย
: ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด็อง มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 550 – 580 ด็อง (ไปแลกที่ด่านเวียดนามได้เลย) การใช้จ่ายในเวียดนาม สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินดอง และ เงินดอลล่าร์
สิ่งที่ควรนำติดตัว กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย เครื่องคิดเลข ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
 
วิธีการจองทัวร์
โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 
 
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 
 
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม 
 
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327
 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. Copy หน้า passport ส่งมาทาง Email : sm789@hotmail.com
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 
 
ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 
 
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวโฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน่ 3วัน 2 คืน 8,900 บาทวันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์- ไนท์มาร์เก็ตดาลัด เมืองดาลัด05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ  จากนั้นนำท่านเช็คอิน ที่สายการบินแอร์เอเชีย07.40 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ เที่ยวบิน FD65609.15 น. ถึงสนามบินโฮจิมินห์ ผ่านด่าน ตม. เรียบร้อย หลังจากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด  พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ระหว่างทาง ถึงดาลัดช่วงเย็น นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่2) จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางคืนที่ดาลัด (Night Market Dalat) และพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ 2 : กระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม –สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ำตกดาตัลลา มุ่ยเน่ ทะเลทรายขาว-แดง07.00 บริการอาหารเช้า(มื้อที่3)นั้นเดินทาง สู่ กระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด จากที่สูงขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่นอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในเงียบสงบ และบริเวณรอบๆวัดจะมีสวนดอกไม้ประดับนานาๆพันธ์ เดินทางสู่น้ำตกดาตันลา เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม นำคณะทัวร์ทุกท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบาย หลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังบ๋าวได๋ พระราชวังฤดูร้อน อยู่นอกเมืองดาลัด เป็นพระราชวังกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยภายในเป็นห้องจัดแสดงของกษัตริย์เวียดนาม บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ระหว่างทางมามุ่ยเน่ ถึงมุ่ยเน่ช่วงเย็น นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาวกองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าหมืนทะเลทรายซาฮารา ถ่ายรุปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดงที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู่ซุนเทียน มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผี หรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทยจากนั้นนำท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่5) และเช็คอินเข้าที่พักที่มุ่ยเน่

วันที่ 3 : มุ่ยเน่ ลำธารนางฟ้า โฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์กลาง กทม. 07.00 บริการอาหารเช้า(มื้อที่6)นั้นเดินทางชม ลำธารนางฟ้า ลำธารเล็กๆ หรือแกรนด์แคนยอนของเวียดนาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7) ระหว่างทาง ถึงโฮจิมินห์  หลังอาหารนำท่าน เที่ยวชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดัมโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ชมไปรษณีย์กลาง เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น (เฝอเวียดนาม มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเช็คอินที่สนามบินโฮจิมินห์21.35 น. ออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD65923.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพหมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก


ค่าบริการนี้รวม     - ค่าตั๋วเครื่องบิน- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน - ค่าอาหาร- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ- มัคคุเทศก์อัตรานี้ไม่รวม- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ - ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์- ค่าทิปวันละ 150/คน /วัน = 450 บาท/คน  

เอกสารสำคัญ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน: อุณหภูมิ อุณหภูมิ ประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส : เวลา เวลาในเวียดนามใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย: ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น: ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ: ระบบเงินตรา สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด็อง มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 550 – 580 ด็อง (ไปแลกที่ด่านเวียดนามได้เลย) การใช้จ่ายในเวียดนาม สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินดอง และ เงินดอลล่าร์สิ่งที่ควรนำติดตัว กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย เครื่องคิดเลข ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
วิธีการจองทัวร์โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com คำแนะนำในการจองทัวร์ ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน -ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์สาขานครปฐม นครปฐม 
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 1. Copy หน้า passport ส่งมาทาง Email : sm789@hotmail.com2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

Visitors: 1,533