KM5 ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน จากกทม. เครื่องบิน ทัวร์แชงกรีล่าราคาถูก

วันแรก    กทม. (สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินฉางสุ่ย(คุนหมิง)
18.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 
21.10 น. เดินทางสู่นครคุนหมิง โดยสายการบิน ลักกี้แอร์ 8L802
00.20น.  ถึงสนามบินคุนหมิง  จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักคุนหมิง)

วันที่สอง   คุนหมิง – ต้าหลี่ -ทะเลสาบเอ๋อไห่ -เจดีย์ 3 องค์ - เมืองลี่เจียง
07.00น   บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) หลังอาหารนำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียใต้ของมณฑลยูนนาน ระหว่างทางนำท่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ราบสูงของมณฑลยูนนาน  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง แวะชมเจดีย์ 3 องค์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเมือง ลี่เจียง  บริการอาหารมื้อเย็น(มื้อที่3) นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักลี่เจียง)

วันที่สาม   ภูเขาหิมะมังกรหยก-ชมโชว์จางอวี้โหมว -สระมังกรดำ-เมืองโบราณจงเตี้ยน-แชงกรีล่า
07.00น   บริการอาหารเช้า(มื้อที่4) หลังอาหารนำท่านขึ้นกระเช้าไปสู่บริเวณยอดเขาหิมะมังกรหยก อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล5,595.6 เมตร 
10.00น. นำท่านชมโชว์อันยิ่งให¬ญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก ชมโชว์จางอวี้โหมว 
บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่5)  นำท่านชมสระมังกรดำ  ชาวบ้านเล่ากันว่า มีมังกรสีดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อคุ้มครองประชาชน สระที่มังกรอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็น สระมังกรดำ 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลยูนนาน 
ถึงเมืองโบราณจงเตี้ยน นำท่านชมเมือง และเลือกวื้อสินค้านานาชนิด  บริการอาหารมื้อเย็น(มื้อที่6) นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักจงเตี้ยน)

วันที่สี่ จงเตี้ยน – วัดซงจ้านหลิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ร้านบัวหิมะ-ลี่เจียง  
07.00น   บริการอาหารเช้า(มื้อที่7) หลังอาหารนำท่าน ชมวัดซงจ้านหลิน วัดลามะ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี  มีพระลามะอยู่มากกว่า 700 รูป
วัดจงจ้านหลิน จะมีลักษณะคล้าย พระราชวังโปตาลา ที่นครลาซา ธิเบต ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน จากนั้น นำท่านผ่านชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็น แม่น้ำแยงซีเกียงไหลลงมา จาก จินซาเจียง ชมวิวภูเขาได้สวยที่สุด  
จากนั้นนำท่าน เดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจี่ยง บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่8) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของต้าหลี่ ซึ่งมีประวัติยาวนาน เป็นเมืองโบราณที่สวยเมืองหนึ่ง อิสระช้อปปิ้ง และอาหารพื้นเมือง
จากนั้นช่วงเย็น นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ร้านยาบัวหิมะ จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9)  จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก (พักลี่เจียง)

วันที่ห้า   ลี่เจียง –คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-กทม.(สนามบินสุวรรณภูมิ)    
บริการอาหารเช้า(มื้อที่10) (กรณีเวลาไม่ทัน อาจปรับเปลี่ยนเป็นอาหารกล่อง) 
จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่คุน ด้วย รถไฟความเร็วสูง ใช้เวลาการเดินทาง ประมาน 3 ชั่วโมง ถึงคุนหมิง นำท่าน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่11) จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณกวนตู้ ซึ่งเป็นเมืองโบราณของ มณฑลยูนนาน ที่ใครมาก็พลาดไม่ได้ ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้ในยูนนานแห่งนี้ 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง 
18.30 น.  ออกเดินทางกลับ กทม.โดยสายการบินลักกี้แอร์ 8L801
19.45น. ถึง กทม. สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม
• ค่ารถปรับอากาศ 
• ค่า ที่พัก 4 คืน
• ค่า อาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
• ค่า เครื่องบิน ไปกลับ กทม.-ลี่เจียง น้ำหนักโหลด  20 กก.
• รวมค่าวีซ่า
• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปไกด์ 100 บาท/คน/วัน 

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำ 80 % ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง 
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที
Visitors: 1,510