SN02 ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 3วัน 2คืน 10,900 บาท จากกทม.เครื่องบิน


วันแรก : สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงรุ้ง วัดป่าเจย์ เมืองใหม่เกล้าจอม ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

03.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่ สนามบินดอนเมือง

05.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD3416

06.25 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ นำท่าน เดินทางต่อสู่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ สิบสองปันนา โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5358

11.50 น. คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน และให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นให้ท่านได้พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่านรับประทานอาหาร กลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านนมัสการหลวงพ่อและ เที่ยวชมศิลปะความงามที่ วัดป่าเจย์ จากนั้น นำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่เกล้าจอม หรือ หมู่บ้านเกล้าจอม จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

 

วันที่สอง : วัดหลวงไทลื้อ หมู่บ้านไทลื้อ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมโชว์พาราณสี

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทลื้อ ให้ความเคารพและเป็นวัดใหญ่ในสิบสองปันนาชมพระพุทธรูปขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน ชมหมู่บ้านตีมีดจิ่งฟ้า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการใช้มีด แต่ละชนิดชาวไทลื้อ และสามารถซื้อกลับได้ จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 4)

ช่วงบ่าย นำคณะ ชมหมู่บ้านไทลื้อหัวนา ชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์สิบสองปันนา เยี่ยมชม และเก็บภาพเป็นที่ระลึก

ช่วงเย็น นำท่าน รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์พาราณสี โชว์สุดอลังการแห่งสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านเข้าที่พักตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม : ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา สนามบินเชียงรุ้ง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านออกเดินทาง ชมตลาดเช้าไทลื้อ สิบสองปันนา ให้ท่านได้สัมผัสกับชาวไทลื้อ วิถีการเป็นอยู่ และชมสินค้ามากมายบหลายชนิด พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่าน เช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย และส่งท่านที่สนามบินสิบสองปันนา

10.40 น. ออกเดินทางกลับเชียงราย โดยสายการบิน Ruili Airlines

10.40 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ จากนั้น ออกเดินทางต่อ สู่ กทม. เวลา 13.35 เที่ยวบินที่ FD3448 ถึง กทม. เวลา 14.50น. ด้วยความประทับใจ จาก สไมล์ไทยทัวร์

ราคา ท่านละ 10,900 บาท

อัตราค่าบริการ

ค่ารถปรับอากาศ

ที่พัก 2 คืน

อาหาร 6 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ค่าเอกสารผ่านแดนวีซ่า

ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยว
อัตรานี้ไม่รวม

ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู

ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว

ไม่รวมวีซ่า

การยกเลิกและการขอเงินคืน
การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้
(หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ)

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
แจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบ การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ
ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้
ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
การเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศลาว ไม่ต้องยื่นวีซ่า (สำหรับคนไทย)

คำแนะนำในการเดินทาง
การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวง่าย สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ใบละ 500 1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ
กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า
การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก
การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว
อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย
ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ
สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ
ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ
เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์
sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

โปรแกรมแนะนำ

รหัส SN02A ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงไทลื้อ 3วัน 2คืน 3,900 บาท รับสนามบินสิบสองปันนา

รหัส LJS4 ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า 4วัน 3คืน 16,900 บาท จาก กทม.เครื่องบิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา นครปฐม
 
บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา พัทยา
Visitors: 2,487