KM6 ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน 23,900 บาท จาก กทม. เครื่องบิน

วันแรก : สนามบินดอนเมือง บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา วัดป่าเจย์ เมืองใหม่เกล้า ตลาดกลางคืน น้ำพุดนตรีจง
03.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ ที่ สนามบินดอนเมือง
05.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD3416
06.25 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้งหรือสิบสองปันนา โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5358
11.50 น. เดินทางมาถึง สนามบินสิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) ผ่านพิธีการ ตม.จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังทานอาหารเสร็จ นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณไทลื้อ ม่านหัวนา เยี่ยมชมหมู่บ้าน การดำรงค์ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชา ซึ่งเป็นชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านเดินทาง นมัสการหลวงพ่อที่ วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งมีศิลปะการสร้างแบบไทลื้อ และนำท่านชม โครงการเมืองใหม่เกล้าจอม ที่เก้าจอมสิบสองเจียงในเขตเชียงรุ้งมณฑลยูนนาน ที่สร้างขึ้นเพื่อผสานวัฒนธรรมไทลื้อและล้านนา แวะซื้อของฝาก
ช่วงเย็น รับประทานอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านชม น้ำพุดนตรี และให้ท่านช้อปปิ้งซื้อของที่ตลาดกลางคืน เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่สิบสองปันนา)

วันที่สอง : สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ หมู่บ้านซีโจว เมืองโบราณจงเตี้ยน แชงกรีล่า
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) หลังทานอาหารเสร็จ นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสิบสองปันนา
08.45 น. ขึ้นเครื่องออกเดินทางสู่คุนหมิง
09.45 น. ถึง คุนหมิง จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถ สู่ เมืองต้าหลี่ ระหว่างทางนำท่านแวะชม เจดีย์สามองค์ และชมหมู่ บ้านซีโจว พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) หลังทานอาหารเสร็จ นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน เมื่อถึงจงเตี้ยน นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) (พักที่จงเตี้ยน)

วันที่สาม : วัดลามะ ซงจ้านหลิง เมืองโบราณจงเตี้ยน ร้านหยก เดินทางไปลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ
06.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม หลังรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านชม วัดซงจ้านหลิน วัดลามะ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะอยู่มากกว่า 700 รูป วัดซงจ้านหลิน จะมีลักษณะคล้าย พระราชวังโปตาลา ที่นครลาซา ธิเบต ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ระหว่างทาง จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง และเที่ยวชม สระมังกรดำ ชาวบ้านเล่ากันว่า มีมังกรสีดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อคุ้มครองประชาชนทุกคน ซึ่งสระที่มังกรอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็น สระมังกรดำ และนำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) (พักที่ลี่เจียง)

วันที่สี่ : ลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก(ขึ้นกระเช้า) โชว์จางอวี้โหมว ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ(น้ำตกนาขั้นบันได) และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อุทยานน้ำหยกต้าหลี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) หลังทานอาหารเสร็จ นำท่านขึ้นกระเช้า ไปสู่บริเวณยอดเขาหิมะมังกรหยก อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,595.6 เมตร นำท่าน ชมโชว์จางอวี้โหมว โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) และนำท่านสู่ ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชม ทะเลสาบสีฟ้า ที่ตัดกับขุนเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ความงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน้ำตกหินปูนขั้นบันได ขนาดเล็ก ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก ช้อปปิ้งเครื่องประดับที่ทำจากหยกสวยงาม เช่น กำไล แหวน ช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ และความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งอยู่เชิงเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่โดยรถ
18.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง กลับสู่คุนหมิง
20.30 น. มาถึงคุนหมิง นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 11) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักลี่เจียง)

วันที่ห้า : คุนหมิง วัดหยวนทง ประตูม้าทองไก่หยก สวนน้ำตกคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก โรงงานผลิตผ้าไหม ถนนคนเดิน
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 12) หลังทานอาหารเสร็จ นำท่านชม วัดหยวนทง เป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ข้างในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณและยังมีโบสถ์ที่งดงาม และชม ประตูม้าทองไก่หยก จากนั้นนำท่นออกเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคุณหมิง เพื่อพักผ่อน และ ถ่ายรูปบรรยากาศอย่างจุใจ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่13) นำท่านชม เมืองโบราณกวนตู้ ซึ่งเป็นเมืองโบราณของ มณฑลยูนนาน ที่ใครมาก็พลาดไม่ได้ ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้ในยูนนานแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝาก นำท่านแวะไป ร้านหยก ชมหยกที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 14 ) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหนานผิงคุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายที่คึกคักที่สุดของคุนหมิง นำคณะเข้าพักโรงแรม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่คุนหมิง)

วันที่หก : คุนหมิง กทม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 15) และจากนนั้น นำท่านชมเมืองคุนหมิง เก็บภาพที่ระลึก
11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
13.00 น. ออกเดินทางกลับ กทม. โดยสายการบิน แอร์เอเซีย
16.20 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาท่านละ 23,900 บาท

อัตรานี้รวม
• ค่ารถปรับอากาศ
• ค่าที่พัก 5 คืน
• ค่าอาหาร 15 มื้อ
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
• รวมค่าวีซ่า
• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปไกด์ 100 บาท/คน/วัน

การยกเลิกและการขอเงินคืน
การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้
(หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ)

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
5.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
แจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบ การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ
ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้
ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
การเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศลาว ไม่ต้องยื่นวีซ่า (สำหรับคนไทย)

คำแนะนำในการเดินทาง
การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวง่าย สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ใบละ 500 1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ
กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า
การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก
การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว
อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย
ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ
สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ
ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ
เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์
sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

โปรแกรมแนะนำ

KM6A ทัวร์ต้าหลี่ ลี่เจียง สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน 20,900 บาท จากสนามบินเชียงใหม่ เครื่องบิน

KM5A ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน 11,900 บาท รับสนามบินคุนหมิง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัทสไมล์ไทย อีโคทัวร์ สาขานครปฐม


บริษัทสไมล์ไทย อีโคทัวร์ สาขาพัทยา

Visitors: 2,308