KM3 ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3วัน 2คืน 8,500 บาท จากกทม. เครื่องบิน

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินคุนหมิง เมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว สะพานกระจก สไลด์เดอร์
23.30 น. คณะทัวร์พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ
03.05 น. นำท่านเดินทางสู่คุนหมิง โดยสายการบินซานตง แอร์ เที่ยวบินที่ SC8886
05.55 น. คณะทัวร์ถึง สนามบินคุนหมิง ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านนำท่าน ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิ อยู่ทางเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะที่เพิ่งเปิดใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง ภายในมีความงานของน้ำตกขนาดใหญ่ถึง 400 เมตร และมีความสูงถึง 12 เมตร พร้อมบรรยากาศ ทะเลสาป ขนาดใหญ่ ถึงสองจุดด้วยกัน
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 2) จากนั้นพาคณะทัวร์เดินทางไปยัง ถ้ำไซอิ๋ว ภายในถ้ำเป็นหินปูนแบบหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความงดงามอย่างมาก ภายใยนถ้ำยังแบ่งออกเป็นห้องโถงหลายๆห้อง จากนั้นนำท่าน ชม สะพานกระจก ที่สูงกว่า 20 เมตร นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม สไลด์เดอร์ ลงมาจากเขา (ราคานี้ยังไม่รวมค่าสไลด์เดอร์)
ช่วงเย็น รับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นเดินทางกลับเข้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง วัดหยวนทง ตลาดกลางคืนคุนหมิง
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหิน ชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม
ช่วงเที่ยง จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ต่อมาพาทุกท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ชมความงามภายในถ้ำจิ่วเซียง ที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันสวยงามหลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ วัดหยวนทง เพื่อสักการะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อมานำคณะทัวร์ไปยัง ร้านหยก ชมความงามของหยกประเทศจีน
ช่วงเย็น พักรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พาทุกท่านแวะชม ตลาดกลางคืนคุนหมิง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านเข้าโรงแรมที่พัก

วันที่สาม : เมืองโบราณกวนตู้ ภูเขาซีซาน กทม.
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อที่ 7) นำทุกท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกที่หลากหลาย
ช่วงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) จากนั้น เดินทางไปยัง ภูเขาซีซาน นำทุกท่านเดินผ่าน ประตูมังกรหลงเหมิน ประตูแห่งความเป็นสิริมงคล
20.30 น. นำคณะเดินทางกลับสู่ สนามบิคุนหมิง เพื่อเดินทางกลับ โดย สายการบินซานตงแอร์ เที่ยวบินที่ SC8885 00.55 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
02.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคาท่านละ 8,500 บาท

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ คุนหมิง กรุงเทพฯ
ค่ารถบัส นำเที่ยว
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ น้ำดื่ม บริการบนรถ
ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ 900 บาท/ท่าน

การยกเลิกและการขอเงินคืน
การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้
(หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ)

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
5.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
แจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบ การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ
ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้
ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
การเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศลาว ไม่ต้องยื่นวีซ่า (สำหรับคนไทย)

คำแนะนำในการเดินทาง
การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวง่าย สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ใบละ 500 1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ
กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า
การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก
การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว
อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย
ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ
สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ
ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ
เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์
sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

แนะนำโปรแกรม

KM8 สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6วัน 5คืน 22,400 บาท จากกทม. เครื่องบิน

KM5 ทัวร์ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน 18,900 บาท จากกทม. เครื่องบิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัทสไมล์ไทย อีโคทัวร์ สาขานครปฐม


บริษัทสไมล์ไทย อีโคทัวร์ สาขาพัทยา

Visitors: 2,308