BL002 ทัวร์อินโดนีเซีย บันดุง 15,900 บาท 3วัน 2คืน จากกทม. โดยเครื่องบิน

วันแรก : กรุงเทพฯ จาการ์ต้า บันดุง 

03.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย ทีมงานคอยให้การต้อนรับพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกเที่ยวบิน 
06.35 ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 ระหว่างการเดินทางบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง
10.10 เดินทางถึงสนามบินซุกาโน ฮัตตา กรุงจาการ์ต้า เมืองหลวงของอินโดนีเซีย หลังจากผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองบันดุง เมืองตากอากาศทีอยู่ห่างจากจาการ์ต้าประมาณ 170 กิโลเมตร บันดุงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ไทย หลังจากเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) บันดุงได้เป็นที่ลี้ภัยทางการเมืองของเจ้านายสยามผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญผู้หนึ่ง คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระองค์ได้ทรงเลือกบันดุงเป็นที่ประทับหลังจากที่ได้เดินทางออกจากสยาม โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ตามเสด็จด้วย พระองค์ได้ทรงสร้างพระตำหนักอย่างเรียบง่ายและประทานชื่อว่า พระตำหนักประเสบัน ส่วนพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล มีชื่อว่า พระตำหนักดาหาปาตี พระตำหนักสองหลังนี้ตั้งอยู่ที่ถนนจีปากันตี ทั้งสองพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นั่นจนวาระสุดท้ายของชีวิต เมืองบันดุงจะมีอากาศเย็นสบายทั้งปีเพราะมีภูเขาล้อมรอบ ความสวยงามของบันดุงทำให้ดัตช์ถึงกับขนานนามว่าเป็น “ปารีสแห่งเกาะชวา” ดัตช์ได้สร้างสถาปัตยกรรมแบบดัตช์ไว้ในบันดุง โดยเฉพาะบ้านหรือวิลล่าตามสไตล์ดัชต์ ที่โดดเด่นที่สุดคือ อาคารสะเต๊ะ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1920 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นชวาตะวันตก อาหารประจำชาติอย่างหนึ่งของอินโดนีเซีย นำท่านชมพระตำหนักดาหาปาตี ซึ่งปัจจุบันเป็นร้านอาหารเปิดให้บริการอาหารท้องถิ่น แต่ภายในยังมีภาพถ่ายของเจ้านายและข้าราชบริพารที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ จากนั้นไปช้อปปิ้ง ณ Factory Outlet เลือกซื้อเสื้อผ้า ยีนส์ รองเท้า และเครื่องหนังแบรนด์พื้นเมืองของอินโดนีเซียได้ตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก เข้าพัก นำท่านเข้าพักที่โรงแรม Fave Hotel Hyper Square หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง : ทะเลสาบน้ำนม คาวาปูติห์ ไร่ชา ฟามร์มสตรอเบอรี่

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านสู่ปากปล่องภูเขาไฟพาทูฮา ณ เมืองCiwidey โดยออกเดินทางจากบันดุงไปทางใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง) ระหว่างการเดินทางผ่านชมทิวทัศน์เขียวขจีของนาข้าวสลับกับหมู่บ้านชนบทที่มีหลังคาสีส้มจากสีดินเผาอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ นำชมความงามของทะเลสาบสีน้ำนมที่ปากปล่องภูเขาไฟพาทูฮา ภาษาท้องถิ่นจะเรียกที่นี่ว่า Kawah Putih คำว่า Kawah แปลว่าปากปล่องภูเขาไฟ ส่วนคำว่า Putih แปลว่าสีขาว รวมกันเป็นปากปล่องภูเขาไฟสีขาวตรงตามภาพทะเลสาบสีน้ำนมที่ได้เห็นตรงหน้า อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น เดินทางกลับสู่เมืองบันดุง ระหว่างทางท่านจะเห็นความสวยงามในไร่ชาที่ปลูกเป็นขั้นบันไดตามไหล่เป็นแนวยาวตลอดสองข้างทาง ให้สีเขียวสดลดหลั่นเป็นชั้นๆ สวยงามแปลกตา นำท่านชมการแสดงอังกะลุง เครื่องดนตรีพื้นเมืองของชวาทำ จากไม้ไผ่เหมือนกับอังกะลังของไทย การบรรเลงจะใช้มือหนึ่งจับ และเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงขึ้น เพลิดเพลินกับการแสดงของนักแสดงรุ่นจิ๋วที่พกพาความสามารถบวกกับความน่ารักมาเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเหล่าผู้ชม และสนุกสนานกับการร้อง เต้น เล่นดนตรีจากนักแสดงอีกร่วมร้อยชีวิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเลงอังกะลุงเปิดการปิดท้ายการแสดง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อิ่มร่อยกับอาหารทะเลสไตล์อินโดนีเซีย นำท่านเข้าพักโรงแรม Fave Hotel Hyper Square หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม : บันดุง จาการ์ต้า กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า เมื่อถึงจาการ์ต้าแล้วนำท่านสู่จตุรัสเมอเดก้า คำว่า Merdeka เป็นภาษาอินโดนีเซียน แปลว่า อิสระ หรือ เสรีภาพ ชมอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ อันแสดงถึงการไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร และยังเป็นหนึ่งในจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วย บริเวณโดยรอบจะประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ มัสยิด Istiqlal และอนุสาวรีย์ของเจ้าชาย Diponegoro ผู้ต่อต้านชาวดัตช์ จนอินโดนีเซียได้รับอิสรภาพ จากนั้นผ่านชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจาการ์ต้า หรือ“ตึกช้าง” ที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และดีที่สุดในอินโดนีเซีย เป็นอาคารเก่าแก่แบบตะวันตก มีคอร์ดโล่งตรงกลาง ด้านหน้ามีประติมากรรมรูปช้างสำริด ที่ ร.5 ทรงพระราชทานให้แก่อินโดนีเซีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินเที่ยวบิน 
16.50 ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864 
20.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 
ราคาท่านละ 15,900 บาท
วิธีการจองทัวร์
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
โทร สนง : 024297109 , 037424954
มือถือ : 0833086327 , 0901588288 , 024297106
คำแนะนำในการจองทัวร์ 
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
5.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 
ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

โปรแกรมแนะนำ

BL002A ทัวร์อินโดนีเซีย บันดุง 11,900 บาท 3วัน 2คืน รับสนามบิน

BL003 ทัวร์อินโดนีเชีย จาการ์ตา 21,900 บาท 4วัน 3คืน จากกทม. โดยเครื่องบิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา นครปฐม

บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา พัทยา

Visitors: 2,308