KM4A ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี่ยวจือ 4วัน 3คืน 3,900 บาท รับสนามบินคุนหมิง


วันแรก : สนามบินฉางชุย เมืองคุนหมิง

00.00 น. ถึง สนามบินฉางซุย(คุนหมิง) (เวลาที่ประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง ถึงโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง : สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ไร่สตรอเบอรี่ เมืองตงชวน ภูเขาเจ็ดสี

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ของโรงแรม มุ่งหน้าสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง สวนน้ำตกสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองคุนหมิง ที่มาจากการสร้างขอฝีมือมนุษย์ โดยภายในจะมีน้ำตกขนาดใหญ่ตั้งโดนเด่นอยู่กลางสวน และชม วัดหยวนทง เป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ข้างในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณและยังมีโบสถ์ที่งดงาม หลังจากนั้นชม ไร่สตรอเบอรี่ สามารถชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ และดูวิธีการรักษาดูแลให้ได้ผลใหญ่มาก ถือเป็นสินค้าส่งออกของจีน ติดอันดับต้นๆอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) หลังอาหารแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองตงชวน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลยูนนาน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปรกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี่ มันสำปะหลัง ผักและดอกไม้ต่างๆ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม ของภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ที่มีลักษณะสีแดงเด่นชัด

เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม : ภูเขาหิมะเจี่ยวจือ คุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งถนนึนเดินหนานผิง ร้านบัวหิมะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ลู่ชวน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคุนหมิง ชม ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ภูเขาหิมะเมืองคุนหมิง นำท่านเดินทางขึ้นบนยอดเขา โดยการนั่งกระเช้า (ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที) ชมวิวบรรยากาศสองข้างทางต่อด้วยการเดินทางเท้าต่อเพื่อไปยังจุดชมวิวสวยสุดด้านบน มีระดับความสูงน้ำทะเลประมาณ 4,223 เมตร โดยบรรยากาศจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านเดิมทางสู่ประตูม้าทอง และประตูไก่หยก ที่เป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ของเมืองยูนนาน จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง หนานผิงเจีย หรืถนนคนเดินจินปี้ลู่ เป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง โดยตั้งอยู่ใจกลางเมืองและจะมีซุ้มประตูม้าทองและประตูไก่ มีอายุรวมกว่า 400ปี ให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ร้าน บัวหิมะ ที่คุนหมิง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ : เมืองโบราณกวนตู้ ภูเขาซีซาน สนามบินคุนหมิง กทม.(สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณกวนตู้ ซึ่งเป็นเมืองโบราณของ มณฑลยูนนาน ที่ใครมาก็พลาดไม่ได้ ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้ในยูนนานแห่งนี้ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านชม ภูเขาซีซาน ภูเขาที่สวยงามของ คุนหมิง ลอดประตูมังกรหลงเหมิน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

ราคาท่านละ 3,900 บาท

การยกเลิกและการขอเงินคืน
การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้ 
(หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ)

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
5.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
แจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบ การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ 
ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้ 
ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ

กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
การเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศลาว ไม่ต้องยื่นวีซ่า (สำหรับคนไทย)

คำแนะนำในการเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวง่าย สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ใบละ 500 1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ
กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า
การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก 
การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว 
อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย
ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ
สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ
ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ 
sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

โปรแกรมแนะนำ

KM4 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี่ยวจือ 4วัน 3คืน 10,500 บาท จากกทม. เครื่องบิน

KM3 คุณหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3วัน 2คืน 8,500 บาท จากกทม. เครื่องบิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา นครปฐม

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา พัทยา

Visitors: 2,485