KM7A คุนหมิง ตงซวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจือ 3วัน 2คืน 3,500 บาท รับสนามบินคุนหมิง

วันแรก : สนามบินคุนหมิง สวนน้ำตก สวนสตอเบอร์รี่ เมืองถางเตี้ยน

05.55 น. รับคณะทัวร์ สนามบินคุนหมิง ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านนำท่าน ทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารมื้อเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง สวนน้ำตกสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองคุนหมิง ที่มาจากการสร้างขอฝีมือมนุษย์ โดยภายในจะมีน้ำตกขนาดใหญ่ตั้งโดนเด่นอยู่กลางสวน 

12.00 น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น. ชม วัดหยวนทง เป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ข้างในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณและยังมีโบสถ์ที่งดงาม หลังจากนั้นชม ไร่สตรอเบอรี่ สามารถชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ และดูวิธีการรักษาดูแลให้ได้ผลใหญ่มาก ถือเป็นสินค้าส่งออกของจีน ติดอันดับต้นๆอีกด้วย หลังจากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองถางเตี้ยน อยู่ทางทิศเหนือของ มณฑลยูนนาน พร้อมรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) จากนั้นเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

วันที่สอง : ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ (รวมกระเช้า) เมืองตงซวน แผ่นดินสีแดง

08.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ พาทุกท่านขึ้นรถของอุทยาน จากนั้นเปลี่ยนเป็น นั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนภูเขาหิมะเจี้ยวจือ นำทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจือชาน

12.00 น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 5)

13.00 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองตงซวน หรือเรียกว่า แผ่นดินสีแดง หลังจากนั้นชม แผ่นดินสีแดง ที่เกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน

18.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 6) จากนั้นพาทุกท่านเข้าดรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ตงซวน ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว5D สไลด์เดอร์กระจก คุนหมิง ร้านนวดเท้า ร้านผ้าไหม WALLMART สนามบินคุนหมิง สนามบินสุวรรณภูมิ

08.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7)

09.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ ถ้ำไซอิ๋ว ชมควมสวยงานของหินปูน ที่เกิดขึ้นเองจากธรรชาติ จากนั้นพาทุกท่านชม สะพานแก้ว 5D สะพานที่เชื่อมต่อหุบเขาความยาว 250 เมตร และยังมีกิจกรรม สไลด์เดอร์กระจก ยาว 1500 เมตร สไลด์ผ่านท่ามกลางเขา ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

**หากไม่ต้องการเล่นสไลด์เดอร์ สามารถแจ้งทางทีมงานได้**

12.00 น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 8)

13.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง แวะเข้า ร้านบัวหิมะ สรรพคุณของบัวหิมะ สามารถรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง เป็นยาสามัญประจำบ้าน ต่อมาพาทุกท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างที่ทำมาจากผ้าไหม

17.00 น. พาทุกท่านช๊อปปิ้งที่ห้าง WALLMART เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากห้างนี้ได้ พร้อมกับอิสระกับการรับประทานอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย พร้อมส่งคณะทัวร์เดินทางกลับ

ราคา 3,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม

ค่ารถบัส นำเที่ยว

ค่าที่พัก 3 คืน

ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ น้ำดื่ม บริการบนรถ

ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว

รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย

ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ 900 บาท/ท่าน

การยกเลิกและการขอเงินคืน
การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้ 
(หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ)

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
5.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
แจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบ การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ 
ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้ 
ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
การเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศลาว ไม่ต้องยื่นวีซ่า (สำหรับคนไทย)

คำแนะนำในการเดินทาง
การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวง่าย สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ใบละ 500 1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ
กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า
การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก 
การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว 
อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย
ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ
สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ
ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ
เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ 
sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

โปรแกรมแนะนำ

KM7 คุนหมิง ตงซวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจือ 3วัน 2คืน 9,500 บาท จากกทม. เครื่องบิน 

KM4A ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี่ยวจือ 4วัน 3คืน 3,900 บาท รับสนามบินคุนหมิง 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา นครปฐม

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา พัทยา

Visitors: 2,308