LAO-005B ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 6,600 บาท 2 วัน 1 คืน จาก กทม. โดยเครื่องบิน

วันแรก : สนามบินดอนเมือง สนามบินอุดร วัดโพธิ์ชัย วังเวียง เขื่อนน้ำงึม ถ้ำจัง น้ำซอง สนามบินเก่าวังเวียง ถนนคนเดิน

06.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอย ให้การต้อนรับ
08.15 น. เหินฟ้ากับสายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบินFD 3352
09.10 น. ถึง สนามบินอุดรธานี มุ่งหน้าสู่จ.หนองคาย จากนั้นนมัสการ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยรถบัส ปรับอากาศ
10.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว เพื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว จากนั้นมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนานเรียบร้อยแล้วออกเดินทางสู่ เขื่อนน้ำงึม ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) ของเขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง
16.30 น. เที่ยวชม ถ้ำจัง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความงามทางธรรมชาติของน้ำซอง
17.00 น. ชมบรรยากาศของ แม่น้ำซอง ซึ่งเป็น แม่น้ำสายหลักและเป็นสายสำคัญของเมืองวังเวียง
18.00 น. เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : หมู่บ้านปลา ประตูชัย พระธาตุหลวง หัตกรรมเครื่องเงิน สนามบินอุดร สนามบินดอนเมือง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) พร้อมเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างทางผ่านตลาดปลา พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบและ หมู่บ้านตลาดปลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพหลัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) เดินทางต่อเพื่อเข้าสู่เมือง เวียงจันทน์ ชม หัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อด้านชม ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะลาวกับศิลปะฝรั่งเศส ประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง เวียงจันทน์ และ พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ ของพระพุทธเจ้าในส่วน หัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนคร หลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวง เดิมคือเมืองหลวงพระบาง และชมหัตกรรมเครื่องเงิน
15.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก ระหว่างรอเอกสารแวะชม สินค้าปลอดภาษี Duty Free จากนั้นเดินทางสู่ฝั่งไทย อาหารเย็นระหว่างทาง (ลูกค้าจ่ายเอง)
20.00 น. ถึงสนามบินอุดรธานี เตรียมเชคอิน
22.00 น. เหินฟ้ากลับด้วยเที่ยวบิน FD3351
23.00 น. ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความประทับใจ จากทีมงาน
ราคาท่านละ 6,600 บาท
วิธีการจองทัวร์
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
โทร สนง : 024297109 , 037424954
มือถือ : 0833086327 , 0901588288 , 024297106
คำแนะนำในการจองทัวร์ 
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
5.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 
ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

โปรแกรมแนะนำ

LAO-005BA ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 5,900 บาท 2 วัน 1 คืน รับสนามบินอุดรธานี

LAO-002 ทัวร์เวียงจันทร์ วังเวียง แม่น้ำซอง 8,900 บาท 3วัน 2คืน จากกทม.โดยเครื่องบิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา นครปฐม

บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขา พัทยา

Visitors: 2,308